OBÓZ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie „Lato z ZHP 2022” skierowane jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Adresaci zadania pochodzą z terenu całego województwa
małopolskiego, w szczególności z powiatów: krakowskiego, wadowickiego, nowosądeckiego,
limanowskiego, suskiego oraz miast powiatowych Kraków i Nowy Sącz. Rekrutacja uczestników
oparta jest o strukturę ZHP Chorągwi Krakowskiej. Wakacje są zawsze radosnym okresem dla dzieci i
młodzieży szkolnej. Jest to czas wolny od zajęć lekcyjnych i okres wzmożonych ilości wyjazdów.
Chcemy, aby i w tym roku tak było. Uważamy także, że ważnym punktem organizacji wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży w tym roku jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do spotkań z
rówieśnikami. Szczególnie w tym roku, w którym wielu rodziców i opiekunów zostało dotkniętych
problemami związanymi z inflacją oraz innymi zawirowaniami ekonomicznymi, będącymi
następstwami wojny w Ukrainie, ważne jest, aby udostępnić dzieciom i młodzieży możliwość
spędzenia radosnych i bezpiecznych wakacji. Organizując tegoroczne formy wypoczynku, ZHP
Chorągiew Krakowska dostosowuje się do wszelkich wytycznych GIS i MEN tak, aby wyjazdy dzieci i
młodzieży były bezpieczne zarówno pod względem sanitarnym, jak i wychowawczym.  Dzięki
rozbudowanej sieci placówek oraz regularnej działalności wychowawczej, prowadzonej nie tylko w
wakacje, ale przez cały rok, ZHP Chorągiew Krakowska gwarantuje, że jest w stanie zapewnić ciągłość
osiąganych efektów.

Nasz obóz rozpocznie się już za kilka dni, w Janowie na Bazie Obozowej Hufca Dąbrowa
Górnicza. Motywem przewodnim tegorocznego obozu będzie świat magii. Dzięki tej tematyce
pragniemy rozbudzić u uczestników ciekawość, kreatywność oraz myślenie za pomocą pojęć
abstrakcyjnych. Świat magiczny obejmuje motyw fantastyczności oraz baśniowości. Pragniemy
zapoznać uczestników z postaciami literatury oraz filmu gatunku fantasy. Dzięki odpowiedniemu
doborowi treści chcemy rozwijać chęć do budowania tolerancji oraz poszanowania do odmienności
zachowując przy tym wartości harcerskie. Szeroka dziedzina tematów zostanie wykorzystana jako
narzędzie do opracowania różnorodnego, ciekawego i rozwijającego programu. Podczas obozu
zajęcia będą prowadzone zgodnie z metodą harcerską, uczestnicy będą pracować w małych grupach
(szóstkach/ zastępach) co umożliwi każdemu równe zaangażowanie się w zajęciach programowych,
rozwój samodzielności oraz naukę odpowiedzialności poprzez nadanie funkcji w grupie. Dzięki takiej
strukturze uczestnicy będą mogli również zadbać o budowanie zaufania oraz braterskich więzi.
Usytuowanie obozu umożliwi obcowanie z naturą oraz wyrobienie nawyków poszanowania
środowiska. Uczestnicy będą przygotowywać stroje obrzędowe, piosenki, okrzyki, budowle i ozdoby
związane z tematyką obozową.